Program

 

Program promuje model zarządzania przypadkami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, budując na wysokiej jakości leczeniu i opiece świadczonej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie (Polska).

Oprócz zarządzania przypadkami, kolejnym fundamentem programu jest podejście Szkolenia Trenerów (Training of the Trainers). Technika ta – w ramach której krajowi pracownicy opieki zdrowotnej są szkoleni tak, aby szkolić innych – przyczynia się to do stworzenia puli Trenerów Mistrzów (Master Trainers), którzy zapewniają ciągłą profesjonalną edukację, mentoring i wsparcie dla swoich kolegów i koleżanek na szczeblu lokalnym oraz promowanie, poprzez kształtowanie ról i coaching, podejścia do zarządzania przypadkami w praktyce.

Celem programu jest poprawa jakości życia dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz udoskonalenie wyników leczenia nowotworów u dzieci w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej dzięki lepszej koordynacji opieki medycznej i psychospołecznej, z wykorzystaniem modelu zarządzania przypadkami.

 

Cele

1. Opracowanie standardów w zakresie zarządzania przypadkami w odniesieniu do dzieci z nowotworami oraz stworzenie przystosowanego do warunków lokalnych, zatwierdzonego programu szkolenia w zakresie zarządzania przypadkami, w oparciu o potrzeby danego kraju;

2. Podniesienie wiedzy i poprawa umiejętności praktycznych pracowników opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie nowotworów u dzieci w celu zastosowania modelu zarządzania przypadkami;

3. Ustanowienie sieci pracowników opieki zdrowotnej pracujących w instytucjach opieki zdrowotnej i społecznej, stosujących podejście zarządzania przypadkami jako rutynową część leczenia i opieki na rzecz dzieci cierpiących na choroby nowotworowe.