Práce v rámci projektu

 

Projekt

Účastnici jsou rozdělení do dvanácti 3-5-členných skupin, které realizují krátké projekty během trvání programu.

Cílem projektu je pomoct účastníkům promyslet praktické implikace modelu case managementu pro usnadnění a rozšíření péče nad dětmi nemocnými rakovinou a ovlivnění jejich rodin, přátel a životů obecně.

Jednotlivé skupiny volí témata z níže uvedeného seznamu nebo navrhují téma, které je speciálně zajímá:

Témata projektu

1. Překonejte hranice mezi institucemi: Mapujte instituce nebo organizace potenciálně zapojené do péče o děti nemocné rakovinou nebo jejich rodiny; určete potenciální překážky koordinované péče skrz hranice mezi institucemi a navrhněte strategie překonání těchto překážek.

2. Překonejte problém finančního hrazení léčby: Mapujte potenciální problémy spojené s financováním programu koordinované péče v dětské onkologii; určete klíčové finanční problémy, na něž mohou narazit koordinátoři a personál, a navrhněte tři strategie jejich vyřešení.

3. Překonejte komunikační překážky: Mapujte potenciální instituce a profesionály, kteří by mohli poskytovat informace ohledně koordinované péče; určete klíčové etické a právní otázky, na něž upozorňují koordinátory a jiné osoby zapojené do projektu, navrhněte tři strategie vyřešení těchto problémů.

4. Multidisciplinární a multiinstitucionální hodnocení: Mapujte fyzické, psychologické a sociální otázky, jež mohou mít potenciální vliv na péči o děti nemocné rakovinou, vytvořte jednoduchý hodnotící otázník (max. 21 dotazů), jenž by pomohl personálu plně pochopit poměry dětských onkologických pacientů; navrhněte klíčové otázky, jež se musejí položit, aby bylo toto hodnocení uplatnitelné.

5. Náplň práce koordinátora: Vytvořte profesionální personál, jenž by dokázal a měl přijmout rolí koordinátora (case managera); definujte pět klíčových úkolů, jež tito koordinátoři budou řešit kromě svých obvyklých povinností, definujte klíčové překážky, které zabraňují vytvoření takovéhoto týmu ve vaší organizaci.

6. Evaluace a kontrola jakosti: Určete klíčové cíle, kterých by podle vás měli dosáhnout koordinátoři. Definujte pět indikátorů výkonnosti které podlé vás určují, jestli jejich role byla splněna nebo ne. Navrhněte, kdo by měl monitorovat práci koordinátorů a proč.

7. Konference: Mapujte typy klinických, rodinných a sociálních otázek, které by mohly vyžadovat spolupráci institucí nebo profesionálů na jednotlivým případě; určete, kdo by se mohl zúčastnit takovéto konference a jaké by měly být jeho povinnosti a role. Určete, jak zaznamenat konferenční diskuze a pak podle nich jednat.

8. Ochrana dětí: Načrtněte typy situací, jež by mohly profesionálům překážet v péči o děti a mařit přání jejich rodičů. Mapujte etické a právní problémy doprovázející tuto profesionální intervenci, určete pět kritérií, které by se měly brát v úvahu, jestli intervenovat nebo ne.

9. Určení etap a cílů péče: Popište postup, pomocí něhož pečovatelé přizpůsobují individuální plán koordinované péče o dítě k náhlým, závažným změnám zdravotního stavu tohoto dítěte (např. relapsu). Načrtněte rozvrh, podle něhož by se těchto etap mělo dosáhnout (např. komunikační plán nebo plán týmových porad) a jenž by rozděloval úkoly jednotlivým účastníkům. Tyto úkoly se mohou týkat komunikace s rodinami, hodnocení nových sociálních nebo finančních potřeb rodiny apod.


Dovršení projektu

Skupiny měly k dispozici cca jednu hodinu za každý den (1., 2. a 3.) pro práci na svém projektu. Každé výše uvedené téma bylo rozděleno do tří částí. Obecně řečeno skupiny řešily otázky a svá řešení prezentovaly dalším skupinám pomocí krátkých prezentací během 4. a 5. dne Mezinárodní konference.